Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2013

V rámci mezinárodní soutěže kolektivů studentů středních a odborných škol „Spotřeba pro život“  proběhne v roce 2013 již čtvrtý ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb. Hlavní výhrou je tentokrát zájezd do Štrasburku.

Motto soutěže
Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by si je umět najít – aneb, spoléhat se jen na informace prodávajícího může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit.


Nosné téma tohoto ročníku soutěže
Co mohou spotřebiteli nabídnout dozorové orgány na ochranu spotřebitele


PROPOZICE

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenná redakční rada a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na zpracování vlastních testů výrobků a služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů a redakční rady. Dodržení vymezeného rozsahu a formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů.

Doporučený postup

Úvodem je nezbytné se seznámit s obsahem zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, které lze najít například na http://portal.gov.cz v části „Vyhledávání v zákonech“. Zde je v § 23 rovněž uvedený přehled správních orgánů pověřených dozorem nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (viz příloha s údaji platnými k 31. 12. 2012), včetně náplně jejich činnosti.

Předmětem testování může být například vyhodnocení úrovně a přehlednosti informací pro spotřebitele poskytovaných prostředním internetových stránek jednotlivých dozorových orgánů, dostupnost poradenských služeb, reakce dozorových orgánů na řešení předaných konkrétních spotřebitelských problémů, přičemž mezi hodnocenými kritérii může být např. rychlost reakce, přístup k problému apod.

Obsahem časopisu mohou být rovněž ankety mezi spotřebiteli, ať již se budou týkat jejich znalosti spotřebitelské legislativy, zkušeností s prací dozorových orgánů, identifikace nejpalčivějších spotřebitelských problémů současnosti z pohledu různých generací, nebo námětů na zlepšení práce dozorových orgánů.

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Hlavní cenou, věnovanou paní europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA pro vítězný redakční kolektiv s koordinátorem, je návštěva pracovišť Evropského parlamentu ve Štrasburku, konaná v říjnu 2013. Další 3 vyhodnocené soutěžní kolektivy v národním kole soutěže obdrží věcné ceny a upomínkové předměty.

Pro školní třídu s největším počtem soutěžních časopisů bude pak na přelomu září a října 2013 zajištěna exkurze v laboratořích Textilního zkušebního ústavu, s.p. Brno, včetně poskytnutí příspěvku na dopravu a stravu ve výši 100,- Kč na účastníka.

Každá škola zúčastněná v národním kole soutěže obdrží navíc zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Organizace soutěže

 1. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu koordinátora soutěže pana Zdeňka Krula, Kpt. Jaroše 1194, 765 02  Otrokovice, nejpozději do 17. 5. 2013.
 2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 24. 6. 2013 na webových stránkách pořadatele www.dtest.cz a na stránkách paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA www.sehnalova.cz. Vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.
 3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátora soutěže p. Zdeňka Krula, e-mail: sos.zl@volny.cz, mobil 605 435 708.
 4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a problematiky zkušebnictví a testování obecně.
 5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.

Vedle soutěžní tištěné verze časopisů lze zpracovat rovněž jejich elektronickou verzi, která však nebude zařazena do soutěže.

Orgány dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně spotřebitele

(pouze v rozsahu zákonem stanovených kompetencí – viz. ustanovení § 23 zákona o ochraně spotřebitele)

 1. Česká obchodní inspekce
 2. Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 3. Krajské hygienické stanice
 4. Státní veterinární správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze
 5. Obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.
 6. Celní úřady
 7. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
 8. Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky
 9. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 10. Energetický regulační úřad
 11. Český telekomunikační úřad
 12. Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy