Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2014

V rámci mezinárodní soutěže kolektivů studentů středních a odborných škol „Spotřeba pro život“  probíhá ve školním roce 2013/2014 již pátý ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb. Hlavní výhrou je tentokrát zájezd do Štrasburku.

Motto soutěže

Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.


Nosné téma tohoto ročníku soutěže:
Nakupování na internetu se zaměřením na dopady nového občanského zákoníku


PROPOZICE

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenná redakční rada a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně souvisejících testů výrobků a služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů a redakční rady. Dodržení vymezeného rozsahu a formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.

Doporučený postup

Rok 2014 je rokem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, vydaného pod číslem 89/2012 Sb. Jednou z oblastí, ve které se změny dotknou našeho každodenního života, je v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů i nová úprava spotřebitelských smluv a v jejich rámci také smluv uzavíraných distančním způsobem, tedy smluv, při kterých používá podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (§ 1810 a následující). Protože ke zmíněným smlouvám patří i smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu, tedy oblíbený způsob nakupování stále většího procenta spotřebitelů, zkuste v rámci zadaného tématu ověřit a vyhodnotit, nejen jak jsou účastníci internetového obchodování seznámeni s novinkami, které v této oblasti nový občanský zákoník přináší, ale i co na příslušné změny říkají. Zpracovat je možné i první praktické zkušenosti spotřebitelů z Vašeho okolí. Základní informace k dané problematice lze získat například v brožuře „Spotřebitelská práva v novém“, kterou si můžete stáhnout na www.dtest.cz.

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Pět vyhodnocených soutěžních kolektivů obdrží věcné ceny věnované vyhlašovateli soutěže a třída s největším počtem zaslaných soutěžních časopisů získá rovněž možnost návštěvy zkušebních laboratoří Textilního zkušebního ústavu, s. p. Brno, včetně příspěvku na jízdné a stravné.

Každá škola zúčastněná v národním kole soutěže obdrží navíc zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Organizace soutěže

  1. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu koordinátora soutěže pana Zdeňka Krula, Kpt. Jaroše 1194, 765 02  Otrokovice, nejpozději do 16. 5. 2014.
  2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 23. 6. 2014 na webových stránkách pořadatele www.dtest.cz. Vítězové budou rovněž informováni přímo.
  3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátora soutěže p. Zdeňka Krula, e-mail: krul@dtest.cz, mobil 605 435 708.
  4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a spotřebitelské problematiky.
  5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.

Vedle soutěžní tištěné verze časopisů lze zpracovat rovněž jejich elektronickou verzi, která však nebude zařazena do soutěže.