Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2016

Mezinárodní soutěž pro studenty středních a odborných škol s názvem „Spotřeba pro život“ běží již po šestnácté. V jejím rámci vyhlašujeme i letos soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb (včetně veřejných). Soutěžní kolektivy, které se umístí na prvních třech místech, se spolu se svými koordinátory za odměnu podívají do jednoho ze sídel Evropského parlamentu ve Štrasburku či Bruselu.

Soutěž vyhlašujeme pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA.

Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.

Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je:

Jak odolávat nástrahám marketingu.

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Vyhodnoceno bude 5 soutěžních časopisů, jejichž tříčlenné redakční týmy obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže.

První tři redakční týmy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel), věnovaný poslankyní Evropského parlamentu MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA.

Každá škola zúčastněná v národním kole soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů. Dodržení vymezeného rozsahu a tištěné formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.

Doporučený postup

Tak jako ve všech ekonomicky rozvinutých zemích i v České republice jsou spotřebitelé vystaveni různým formám marketingového ovlivňování ze strany výrobců a prodejců. Nejde přitom jen o oblast reklamy, ale spotřebitelská rozhodnutí ovlivňuje například i způsob uložení zboží či jeho aranžování v rámci nabídky. Poraďte tedy čtenářům Vašeho časopisu, jak se nenechat marketingem ovlivnit k iracionálním spotřebitelským rozhodnutím.

Hodnocení

Soutěžní časopisy bude hodnotit odborná porota, jejíž hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:

nápad, odbornost, vzhled časopisu a celkový dojem.

Organizace soutěže

1. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, nejpozději do 30. dubna 2016.

2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 10. června 2016 na webových stránkách pořadatele www.dtest.cz. Vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.

3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátora soutěže p. Zdeňka Krula, e-mail: krul@dtest.cz, mobil 605 435 708.

4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a spotřebitelské problematiky.

5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.